תכניות מימון לרכישת מכונות

חברת מ.ת.ת מכונות מכונות מציעה ללקוחותיה אפיקי מימון שונים.
כל בקשה למימון נבחנת לגופה במספר אפיקים.:
הבקשה נבחנת ע"י וועדת האשראי של החברה, ומסקנותיה מועברות ללקוח להמשך אישור וביצוע.
עיקרי תוכנית המימון כוללת גם, אך לא רק, את הדרישות הבאות:

הון עצמי.

חתימה על לוח סילוקין המתאר את פרטי ההלוואה.

חתימה על מסמכי השעבוד למשכון הציוד עד לגמר התשלומים בגין העסקה.

חתימה על ערבות אישית של הבעלים לכל התחייבויות החברה בגין עסקת המימון.

ביטוח המכונה כולל ביטוח שבר בחברה מוכרת כולל שעבוד כספי הפוליסה לטובת הורטל מכונות.

המצאת נתונים כספיים עפ"י דרישה כגון מאזני בוחן.

כל מסמך תומך נוסף שיידרש על ידי וועדת האשראי להערכת יכולות ההחזר של החברה.

בהתאם לסוג המכונה/ציוד ולממצאי הנתונים, החלטת ועדת האשראי לעיתים תהיה כפופה לשעבוד מכונה/מכונות נוספת/ות,

הוספת ערב נוסף או כל בקשה אחרת.

מתן ההצעה למימון אינה מהווה אישור להזמנה ו/או למימון המכונה ע"י מ.ת.ת מכונות .

© 2021 כל הזכויות שמורות למ.ת.ת מכונות בע"מ